A L G E M E N E V O O R W A A R D E N TERZAKE GEBRUIKSRECHT COMPUTERPROGRAMMA’S


Artikel 1: toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden betreffende het gebruiksrecht dat wordt verleend op computerprogramma’s zijn van toepassing op alle licentie-overeenkomsten die worden aange-gaan door data group europe bv met licentiehouders. In de licentie-overeenkomst is daartoe naar deze voorwaarden aan die licentie-overeenkomst zullen zijn gehecht.
2. data group europe bv, in het vervolg van deze voorwaarden te noemen dge, bindt zich aan geen van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen tenzij dge die afwijkende voorwaarden voor het aangaan van de licentie-overeenkomst dan wel tijdens het aangaan van de licentie-overeenkomst nadrukkelijk schriftelijk aanvaard.
Artikel 2: definitiebepaling
1. De volgende betekenissen dienen te worden toegekend aan de in deze voorwaarden gekozen terminologie:
computerprogramma: een verzameling van instructies die bestemd zijn om een informatieverwerkende machine een bepaalde functie te laten uitvoeren, mede omvattende de daaraan toegevoegde data, modificaties, documentatie en, het bij een en ander behorend voorbereidend materiaal, in modules opgesplitst.
licentieverlener: data group europe bv, in deze voorwaarden aangeduid met de afkorting dge.
licentiehouder: degene met wie de licentie-overeenkomst is gesloten.
licentie: het gebruiksrecht van het computerprogramma zoals nader omschreven in deze voorwaarden en de tussen licentiehouder en licentieverlener gesloten licentie-overeenkomst.
implementatie: het afleveren van en installeren van het computerprogramma waaronder een dge-runtime.
storing/foutmelding: het niet voldoen van het computerprogramma aan de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en/of verstrekte schriftelijke functionele specificaties mits de fout kan worden gereproduceerd.
Artikel 3: de overeenkomst
1. In een schriftelijke overeenkomst kunnen afspraken worden gemaakt die afwijken van het in deze voorwaarden bepaalde. Is geen van deze voorwaarden afwijkende schriftelijke overeenkomst gesloten dan zijn partijen over en weer gebonden aan het in deze voorwaarden bepaalde.
Artikel 4: levering/prijs
1. De licentieverlener zal zo mogelijk het aan de licentiehouder in licentie gegeven computerprogramma bij de licentiehouder implementeren binnen 14 dagen na ondertekening van de licentie-overeenkomst, tenzij bij licentie-overeenkomst een afwijkende termijn is overeen-gekomen.
2. De in lid 1 genoemde leveringstermijn is geheel vrijblijvend. Indien implementatie niet heeft plaatsgevonden na afloop van de in lid 1 genoemde termijn is de licentiehouder gerechtigd de licentieverlener schriftelijk een termijn te stellen welke termijn niet korter mag zijn dan 5 werkdagen.
3. De licentiehouder is aan de licentieverlener, naast de implementatiekosten, gedurende de looptijd van de licentie-overeenkomst een abonnementsprijs verschuldigd per gegeven module. Een en ander conform de in de bijlage genoemde tarieven. Al deze tarieven zijn exclusief de ten tijde van facturatie verschuldigde B.T.W..
4. De licentieverlener is gerechtigd jaarlijks de in de bijlage genoemde abonnementsprij-zen/onderhoudsprijzen te wijzigen. Bij een prijsstijging die afwijkt van het op dat moment geldende totaal prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, reeks voor de totale bevolking, door het CBS vastgesteld, heeft de licentiehouder het recht binnen 14 dagen nadat de prijswijziging is meegedeeld de licentie-overeenkomst op te zeggen met inachtneming van het in deze voorwaarden bepaalde terzake beëindiging van de overeenkomst.
Artikel 5: betaling
1. De licentiehouder is gehouden de verschuldigde implementatiekosten te voldoen binnen 5 dagen na ondertekening van de licentie-overeenkomst op de wijze zoals door de licentieverlener aangegeven.
2. De abonnement en/of onderhoudsprijzen zijn per jaar bij vooruitbetaling verschuldigd, en dienen te worden voldaan binnen 5 dagen na factuurdatum.
3. Indien de licentiehouder in gebreke blijft tijdig te betalen is de licentiehouder zonder verdere aanmaning dan wel ingebrekestelling in gebreke. De licentiehouder is alsdan een rente verschuldigd van 1.5% per maand of een gedeelte daarvan dat de betaling uitblijft.
4. De licentieverlener heeft het recht bij niet tijdige betaling door de licentiehouder tot invordering van het verschuldigde over te gaan, door buitengerechtelijk dan wel door gerechtelijke incassomaatregelen. Voor wat betreft buitengerechtelijke incassomaatregelen is de licentiehouder naast de voornoemde vertragingsrente een schadeloosstelling verschuldigd die door partijen wordt gefixeerd op het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met als minimum € 150,–. Indien tot gerechtelijke invordering wordt overgegaan is de licentiehouder in afwijking van het systeem van fictieve proceskostenveroordeling gehouden tot algehele voldoening van alle kosten die de licentieverlener in redelijkheid verschuldigd is. Daarbij zal de declaratielijn van de Nederlandse Orde van Advocaten uitgangspunt zijn.
5. Overigens is de licentieverlener bij niet betaling door de licentiehouder gerechtigd het onder de licentiehouder geïmplementeerde computerprogramma terug te nemen. De licentiehouder is gehouden de licentieverlener daartoe toegang te verlenen tot de computerapparatuur waarop de programmatuur is geïmplementeerd.
Artikel 6: auteursrecht
1. De eigendom van het computerprogramma blijft berusten bij de licentieverlener. Aan de licentiehouder wordt slechts toegekend een niet exclusief recht om het computerprogramma te gebruiken.
2. Gebruik van het computerprogramma is slechts geoorloofd op een computersysteem waarop een door licentieverlener geïnstalleerde dge-runtime aanwezig is.
3. Indien en voor zover een geleverd computerprogramma, waaronder de geleverde modificaties, documentatie en data geen auteurrechterlijke bescherming zou mogen genieten overeenkomstig de hieromtrent opgenomen en/of op te nemen bepalingen in de Nederlandse Auteurswet dan wel voortvloeiende uit de richtlijn van de raad van de Europese gemeenschappen d.d. 14 mei 1991 (91/250/EEG) blijft desalniettemin de eigendom berusten onder de licentieverlener.
4. De licentiehouder mag het computerprogramma niet overdragen of uitlenen of anderszins ter beschikking stellen aan derden, tenzij deze nieuwe gebruikers volgens een standaardprocedure worden geaccepteerd door de licentieverlener.
5. Indien de licentiehouder handelt in strijd met het auteursrecht/eigendomsrecht van de licentieverlener, zoals in de voorgaande leden en zoals overigens in deze voorwaarden bepaalt, handelt dan wel handelt in strijd met het overigens in deze voorwaarden gestelde, zal de licen-tiehouder zonder nadere aansprakelijkheidsstelling/ingebrekestelling aansprakelijk zijn voor alle daaruit vloeiende schade van de licentieverlener. De licentiehouder zal alsdan aan de licentieverlener een direct opeisbare boete verbeuren van ad € 1.000,– (zegge: duizend euro) per overtreding alsmede per dag dat de overtreding voortduurt.
Artikel 7: het gebruiksrecht
1. De licentiehouder mag het computerprogramma slechts gebruiken op de wijze zoals in deze voorwaarden, meer in het bijzonder in het navolgende, omschreven tenzij tussen de licentiehouder en de licentieverlener bij schriftelijke overeenkomst anders wordt overeengekomen.
2. De licentiehouder heeft het recht het computerprogramma op de navolgende wijze te gebruiken:
– van het computerprogramma mag, geheel dan wel gedeeltelijk, 1 of meerdere kopieën worden gemaakt, echter uitsluitend voor back-up of archief doeleinden;
– van het computerprogramma mag 1 reservekopie worden gemaakt, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijk exemplaar in geval van onvrijwillig bezitverlies of beschadiging tenzij bij overeenkomst is bepaald dat hij onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging door de licentieverlener een kopie ter beschikking zal worden gesteld.
– ten behoeve van interoperabiliteit het computerprogramma informatie te laten uitwisselen met andere componenten van een computersysteem of programmatuur waardoor interne communicatie wordt bewerkstelligd mits de licentieverlener eerst is gevraagd de noodzakelijke informatie ten behoeve van de interoperabiliteit binnen een redelijke termijn ter beschikking te stellen en de licentieverlener daaraan niet heeft voldaan. Indien de licentieverlener de noodzakelijke informatie verstrekt kan de licentieverlener daaraan (financiële) voorwaarden stellen.
– het computerprogramma te laden en in beeld te brengen.
3. Het is de licentiehouder niet toegestaan:
– het computerprogramma buiten zijn eigen bedrijf te gebruiken dan wel te doen laten gebruiken;
– het computerprogramma op een andere verwerkingseenheid te gebruiken dan waarop het computerprogramma is geïmplementeerd tenzij tijdelijk in verband met een storing een andere verwerkingseenheid moet worden gebruikt, doch niet dan na overleg met de licentieverlener.
– het computerprogramma te verkopen, verhuren, vervreemden of in zekerheid over te dragen dan wel op welke wijze dan ook met enig (beperkt) recht de bezwaren;
– het computerprogramma te wijzigen en/of verder te ontwikkelen.
4. De licentiehouder zal al die maatregelen treffen om er voor zorg te draaien dat de contractuele verplichtingen worden nageleefd door het personeel dat bij licentiehouder in dienst is en overige personen die op andere wijze voor de licentiehouder werkzaamheden verrichten en daartoe toegang hebben tot het gebruik van het computerprogramma. De licentiehouder zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde het auteursrecht/het eigendom van de licentieverlener te waarborgen.
Artikel 8: modificaties/onderhoud
1. De licentieverlener levert de licentiehouder een computerprogramma van hoge kwaliteit. De prestaties van het computerprogramma zijn gespecificeerd in de bijgeleverde documentatie/handleiding, periodieke nieuwsbrieven en de door het computerprogramma zelf aangegeven instructies.
2. De licentieverlener is gerechtigd tussentijds aanpassingen op het computerprogramma aan te bieden onder te stellen (financiële) voorwaarden.
3. Afhankelijk van de omvang van de gesloten overeenkomst zal de licentieverlener de licentiehouder periodiek wijzigingen doen toekomen op de ingebrachte data. In verband daarmee is de licentiehouder de overeengekomen abonnementsprijs/onderhoudsprijs verschuldigd op de wijze zoals in deze voorwaarden bepaald.
4. Indien een storing/foutmelding in het geleverde computerprogramma optreedt is de licentiehouder gehouden, voor zover de bijgeleverde documentatie, handleiding en compu-terinstructie niet leiden dan wel kunnen leiden tot eenvoudige oplossing van de storing/foutmelding, daarvan schriftelijke opgave te doen bij de licentieverlener. Deze schriftelijke opgave dient uitsluitend te worden gedaan met behulp van de foutmel-dingsformulieren. Indiening kan per fax geschieden. Op die formulieren dient duidelijk aangegeven te worden welke onvolkomenheden in het computerprogramma zijn vastgesteld. De licentieverlener zal vanaf ontvangst van de melding de storing/foutmelding herstellen binnen 8 werkuren mits zulke praktisch uitvoerbaar is en mits de licentiehouder is voorzien van een door licentieverlener goedgekeurd modem en bijbehorende communicatie-software.
Artikel 9: aansprakelijkheid
1. De licentieverlener is slechts aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit onderbreking van dan wel foutmeldingen in het computerprogramma indien en voor zover zulks voortvloeit uit de opzet dan wel grove schuld zijdens licentieverlener.
2. De licentieverlener is nimmer aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit ondeskundig gebruik van het geleverde computerprogramma, ondeskundige invoer van modificaties, onbevoegdelijk uitgevoerd onderhoud dan wel ieder ander gebruik van het computerprogramma welk gebruik ingevolge deze voorwaarden niet is toegestaan.
3. De licentieverlener is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij implementatie van het geleverde computerprogramma indien de licentiehouder onjuiste informatie verstrekt omtrent de apparatuur waarop de implementatie wordt verricht.
4. De licentiehouder is ten alle tijde verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing binnen zijn organisatie van de apparatuur, het computerprogramma, van de door licentieverlener verleende diensten alsmede voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens.
5. Indien de licentieverlener tot enige schadeloosstelling gehouden is zal die schadeloosstelling zich beperken tot vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. De licentieverlener is niet gehouden tot enig andere vorm van schadevergoeding waaronder nadrukkelijk begrepen indirecte schade, gevolgschade en/of gederfde winst.
6. De schadeloosstelling onder het voorgaande lid omschreven zal in geen geval meer bedragen dan 50% van het gefactureerde en/of nog te factureren bedrag over een periode van 3 maanden voorafgaande aan het moment van het ontstaan van de schade.
7. Licentieverlener is gehouden tot een hogere schadeloosstelling dan in de voorgaande leden aangegeven indien enige verzekeraar, waarbij licentieverlener zich heeft verzekerd, tot een hogere uitkering besluit.
Artikel 10: duur/beëindiging van de overeenkomst
1. De overeenkomst wordt zonder enig anders luidend beding aangegaan voor een periode van 12 maanden. De overeenkomst vangt aan met ingang van de dag van implementatie van het computerprogramma.
2. Ieder der partijen kan de overeenkomst door opzegging doen laten beëindigen mits de opzegging schriftelijk geschiedt en wel tenminste 3 maanden voor expiratie van de lopende overeenkomst. Zonder een zodanige beëindiging zal de overeenkomst telkens stilzwijgend voor een hernieuwde termijn van 12 maanden voortduren.
3. De licentieverlener is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk te beëindigingen indien de licentiehouder in staat van faillissement wordt verklaard, hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, indien de licentiehouder anderszins niet in staat is zijn betalingsverplichtingen te voldoen dan wel indien de onderneming van de licentiehouder wordt geliquideerd/beëindigd, een en ander tenzij genoegzame zekerheid voor betaling van de contractuele verplichtingen voor de duur van tenminste 6 maanden wordt geboden.
Artikel 11: slotbepaling
1. Indien een der voorgaande bepalingen op rechtsgeldige wijze nietig mocht worden verklaard zullen alle overige bepalingen ongewijzigd tussen partijen van kracht blijven.
2. Indien tussen partijen enig conflict ontstaat omtrent de uitleg van deze voorwaarden en/of de in afwijking daarop aangegane schriftelijke overeenkomst zullen partijen dat geschil ter beslechting voorleggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam. Op de beslechting van het geschil zal bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing zijn.